Projekt EIP: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in
stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Vodilni partner: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Partnerji v projektu:
 Kmetijski inštitut Slovenije,
 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,
 Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.,
 Martinčič d.o.o.,
 Vina Frešer,
 Vina Zavec,
 Vina Gorjup,
 Vinogradništvo Žnuderl,
 Vina Gjerkeš.

Trajanje projekta: 9.1.2021 – 9.1.2024
Višina odobrenih sredstev: 221.216,40 EUR
Celotna vrednost projekta: 249.015,94 EUR
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

OPIS PROJEKTA:
Projekt zajema širok spekter aktivnosti na petih po obsegu in načinu pridelave grozdja različnih
kmetijah. Projekt je razdeljen v tri funkcionalno povezane sklope, ki se bodo smiselno odvijali
istočasno. Tako se bo lahko hkrati odvijalo več aktivnosti.

 1. SKLOP: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov
  Preizkušali bomo vpliv različnih načinov obdelave in oskrbe tal v pasu pod trsi na bolezni in
  erozijo tal. Prav tako bomo preizkušali vpliv gnojenja z organskimi gnojili (briketirana) z uporabo
  deponatorja in gnojenja po površini brez deponatorja na intenzivnost rasti travne ledine. Pri
  gnojenju po površini lahko pričakujemo večjo intenzivnost rasti travinja, ki ima za posledico težje
  obvladovanje pasu pod trsi. Preizkušali bomo tudi vpliv različnega časa oskrbe tal pod trtami s
  nitko na bolezni vinske trte in primerjali oskrbo tal z uporabo herbicida in oskrbo tal brez uporabe
  herbicida.
 2. SKLOP: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete
  pomembne za ohranjanje travniških habitatov
  V okviru operacije bomo s poskusi preverili vpliv različne oskrbe tal na biodiverziteto
  medvrstnega prostora v vinogradu zasajenim v terasah in vertikali in jih primerjali med seboj.
  Ugotavljali bomo vpliv pozne košnje brežin teras na biotsko raznovrstnost. Preizkusili bomo
  različne načine oskrbe tal brez uporabe herbicidov in oskrbo brežin s specialnim mulčerjem s
  pletvenikom za oskrbo zunanjega dela vrste na terasah in preizkušali različne čase oskrbe brežin
  na razvoj pomembnih habitatov.
 3. SKLOP: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje
  grozdja ter kakovost vina
  Postavitev protitočnih mrež bo izvedena vertikalno (navpično) ob listni steni trsov z variacijami
  glede na razvojne faze vinske trte.
  V tem sklopu protitočnih mrež bomo spremljali več parametrov:
   vpliv na osvetlitev listne površine in asimilacijo;
   vpliv na zmanjšanje sončnih ožigov na grozdnih jagodah;
   monitoring glivičnih bolezni (peronospora, oidij);
   spremljali bomo dinamiko dozorevanja grozdja (pod in izven mreže);
   izvedli bomo senzorično oceno aromatskega profila vina pri sortah Rumeni muškat in
  Modri pinot, ter fenološke zrelosti pečk in vsebnost antocianov pri Modrem pinotu.
  Vpliv protitočnih mrež na pojav glivičnih bolezni in dozorevanje grozdja bomo raziskali na dveh
  ločenih kmetijah, kjer so protitočne mreže že nameščene. Ugotavljali bomo vpliv na osvetlitev
  listne površine in asimilacijo ter vpliv na senzorično oceno aromatskega profila vina pri sortah
  Rumeni muškat in Modri pinot. Prav tako bomo analizirali vpliv postavitve protitočnih mrež na
  fenološko zrelost pečk in vsebnost antocianov pri Modrem pinotu .
  Pri sorti Modri pinot bomo dodali še vpliv odstranjevanja listov v coni grozdja na kakovost vina.
  Skupaj bomo vinificirali 9 vzorcev Rumenega muškata in 18 vzorcev Modrega pinota. Naredila se
  bosta 2 talna monolita z opisi, ter podrobne kemične analize za vse vinificirane vzorce sorte
  rumeni muškat in modri pinot.
  NAMEN IN CILJI PROJEKTA:
  Spodbujanje naravne biodiverzitete travne ruše v vinogradih in s tem poskrbeti za optimalne
  pogoje za rast in razvoj vinske trte. S projektom nameravamo oskrbeti tla in brežine v terasnih
  sistemih brez uporabe herbicidov z ohranjanjem biodiverzitete in ugotoviti vpliv protitočnih mrež
  na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja. Glede na pridobljene rezultate ugotoviti
  optimalni časa postavitve protitočnih mrež in vpliv mrež na kakovost dozorevanja grozdja ter
  pojav bolezni – oidij.
  Glavni cilji projekta:
   približati zainteresirani javnosti obdelovanje s trajnim travinjem zatravljenih vinogradov
  brez uporabe herbicidov;
   preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih;
   predstaviti rezultate analize vpliva protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravje
  grozdja čim širši javnosti.
  PRIČAKOVANI REZULTATI:
  Ključni rezultati projekta so prilagoditev obdelave vinogradov na podnebne spremembe in
  ohranjanje biodivezitete ter preprečevanje erozije tal.
  Projekt je zastavljen tako, da omogoča spremljanje in implementacijo rezultatov projekta v prakso
  čim širši javnosti in potencialnim uporabnikom. Za namene razširitve rezultatov bo pripravljen
  vodnik za obdelavo tal v vinogradih brez uporabe herbicidov, ki bo opremljen s časovnico
  obdelovalnih del v vinogradnih.
  Pričakujemo, da se bodo kmetje oziroma vinogradniki v večjem deležu odločali za način
  obdelovanja tal s katerim bodo preprečevali erozijo in opuščali herbicide ter hkrati oskrbeli
  površine z ohranjanjem biodiverzitete.
  Na dolgi rok pričakujemo obogatitev biodiverzitete na brežinah terasnih sistemov in zmanjšanje
  erozije tal na višjih naklonih vinogradov vertikalnih zasaditev.
  Potencialni uporabniki pridobljenih rešitev so kmetje vinogradniki in ljubiteljski vinogradniki.
  Rezultate lahko v prakso implementirajo tudi sadjarji in kmetje, ki obdelujejo kakršne koli
  večletne nasade.
  KORISTNE POVEZAVE:
   spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:
  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
   spletna stran PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si